Fotos Premiadas

IIEXPOTO-1987QuartoLugarDocumentário
IIEXPOTO-1987QuartoLugarDocumentário
VII EXPOFOTO-1997 Primeiro Lugar Cor
VII EXPOFOTO-1997 Primeiro Lugar Cor
IX EXPOFOTO -1999 Segundo Lugar- Cor
IX EXPOFOTO -1999 Segundo Lugar- Cor
X EXPOFOTO- 2000 Primeiro Lugar Cor
X EXPOFOTO- 2000 Primeiro Lugar Cor
II Concurso Calendário Fapes - 2012
II Concurso Calendário Fapes - 2012
IV Concurso Calendário FAPES -  2014
IV Concurso Calendário FAPES - 2014
IV Concurso Calendário FAPES - 2014
IV Concurso Calendário FAPES - 2014